Bilginize

MHP Milletvekili Sayın İsmail Faruk AKSU tarafından verilen kanun teklifi,08.01.2018 tarih ve 2/2035 sayı ile tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna,Esas Komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir.

Birlikten Kuvvet Doğar

Tüm camiadan destek  istiyoruz

DUYURU

Bazı arkadaşlarımız iki derneğin birleşerek tek çatı altında faaliyet sürdürmesinin faydalı olacağı yönünde görüşlerini Yönetim Kurulumuza ilettiler.

Bizler SUZDER Yönetim Kurulu olarak camianın yararına her türlü oluşuma kayıtsız ve şartsız destek vereceğimizi söyledik.

Tüm üyelerimize ve camiaya ilan ediyoruz.

SİVİL SAVUNMA UZMANLARINI SEVİNDİREN GELİŞME

Kamu kurum ve kuruluşlarında sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu çalışmalarını yürütmek üzere bir birim oluşturulması ve sivil savunma uzmanlarının tek merkezden atanması ile özlük haklarının iyileştirilmesi amacıyla bir Kanun Teklifi hazırlandı.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından hazırlanıp Meclis Başkanlığına sunulan “5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,  5902 sayılı Kanunun yanı sıra 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da bazı değişiklikler içeriyor.

Teklifin Gerekçesinde; sivil savunma uzmanlığına atama yetkisinin 2009 yılından beri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bırakılmış olduğundan ve ayrıca “Sivil Savunma Uzmanlarının İdari Statüsü, Çalışma Usul ve Esasları ile Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik”te kamu kurum ve kuruluşlarında sivil savunma, seferberlik ve savaş hali hizmetleri ile afet ve acil durum hizmetlerinin koordinasyonu faaliyetlerini yürütme görevi verilen sivil savunma uzmanlarının kurumlarında şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olduklarının ifade edilmiş olmasından, sivil savunma uzmanlarının çalışma şartları ve özlük haklarından kaynaklı mağduriyetlerinden söz edilirken, hazırlanan Kanun Teklifi ile;

-Sivil savunma hizmetlerinin kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulacak Sivil Korunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi tarafından yürütülmesi

-Bu birimde görev alacak sivil savunma uzmanlarının atamasının Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılması;

-Kurumlarında şube müdürü görev, yetki ve sorumluluğuna sahip olan sivil savunma uzmanı unvanlı personelin özlük haklarının da şube müdürü özlük hakları ile eşit hale getirilmesi (bu Teklif, 2017 yılının ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre 1.dereceden aylık alan Sivil Savunma Uzmanı için aylık net 823 TL tutarında maaş artışı anlamına geliyor)

amaçlanıyor.

 

5902 SAYILI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “idari ve mali işler, destek hizmetleri veya bu amaçla kurulmuş hizmet birimleri” şeklindeki ibare “Sivil Korunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Kamu idarelerinde, afet ve acil durum, sivil korunma, koruyucu güvenlik ile seferberlik ve savaş hali hazırlıkları ile ilgili hizmet ve faaliyetleri yürütmek üzere, idarelerin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğu Bakan onayı ile Sivil Korunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimi oluşturulur. Sivil Korunma ve Seferberlik Hizmetleri Birimlerinin çalışma usul ve esasları ile sivil savunma uzmanlarının atanma şartlarına ilişkin yönetmelik, idarelerin teşkilat yapısı da dikkate alınmak suretiyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce sivil savunma uzmanı olarak görev yapmış olanların, bu unvana ilişkin kazanılmış hakları saklıdır.”

MADDE 2- 9/6/1958 tarihli ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca” ibaresi “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Ek Madde 44- Sivil savunma uzmanı unvanlı kadrolarda görev yapanlara 152 nci madde uyarınca ödenecek zam ve tazminatlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre ödenecek ek ödemenin belirlenmesinde, aynı kurumda genel idare hizmetleri sınıfında yer alan ‘şube müdürü’ kadro unvanı için dereceleri itibariyle öngörülmüş olan zam puanları, özel hizmet tazminatı ve ek ödeme oranları esas alınır.”

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar kurulu yürütür

HADİ EL ELE VERELİM

06-07 kasım 2017 tarihinde Ankarada yapılan çalışmalara dernek başkanımız

Tezcan ÖNCÜ .(K.maraş) Musa GÜNGÖR .(Elazığ) Fethi ÖZDEMİR ve

(Ankara) Mustafa GÜVEN-Yaşar Ali ŞEN katılmışlardır.

Sayın Dr.Devlet BAHÇELİ MHP Genel Başkanı

Sayın Emin Haluk AYHAN MHP Genel Başkan Yrd.

Sayın İsmail Faruk AKSU  MHP İstanbul Millevekili

Sayın Prof.Dr.Mustafa ILICALI AKP Erzurum Milletvekili

Sayın Ömer SERDAR AK Parti Elazığ Milletvekili

Sayın Ejder AÇIKKAPI AK Parti Elazığ Milletvekili

Sayın Dr.Mehmet GÜLLÜOĞLU AFAD Başkanı

Sayın Günay KAYA Memursen Genel Başkan Yardımcısı

Görüşmeler yapılmış Sayın MHP’li Vekillerimiz konunun takipçisi olacaklarını ilk torba kanunun içinde yer alması için gerekeni yapacakları söylemiştir.

Sayın vekilimiz Sayın Prof.Dr. Mustafa ILICALI yanımızda Başbakan Yardımcısı Sayın Recep AKDAĞ ‘ı aramış Sayın Bakan olumlu yaklaşım göstermiş ve konu ile ilgileneceğini  belirtmiştir.

Ayrıca:  AFAD Başkanımız  taleplerimiz konusunda gereken çalışmaları hemen başlatacağını belirtmişlerdir.

Taleplerimiz:

1.AFAD Başkanlığına bağlanmak

2.Şube Müdürü Özlük Hakları

3.İkinci derece Kariyer Uzmanlığı

4.Acil Durum Uzmanı

Emegi geçen başta (Elazığ) Fethi ÖZDEMİR olmak üzere ( K.Maraş) Musa GÜNGÖR ve (Ankara) Yaşar  Ali ŞEN’e tüm meslektaşlarımız adına  TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Tüm meslektaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz

1 2 3 10